เกี่ยวกับแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร

ปรัชญา

ฝีมือยอด วินัยเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตนักเรียน-นักศึกษา ให้มีความสามารถด้านทักษะวิชาชีพ

พันธกิจ

1. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถด้านทักษะวิชาชีพช่างก่อสร้างให้ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. บริหารจัดการเรียน การสอนของแผนกช่างก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของผู้เรียนของแผนกช่างก่อสร้าง ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม

ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564


การเรียนการสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)

หมวดวิชาทักษะชีวิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา

หมวดวิชาทักษะอาชีพ

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มทักษัวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

รายวิชาทวิภาคี

2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ


การเรียนการสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)

หมวดวิชาทักษะชีวิต

1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและแก้ไขปัญหา
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต

หมวดวิชาทักษะอาชีพ

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มทักษัวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

รายวิชาทวิภาคี

2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ


กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
(ระบบทวิภาคี)

ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต


บริษัทที่ให้การสนับสนุน
รายวิชาทวิภาคี