เรียนออนไลน์ 100% เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

✨✨ ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร ✨✨

วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร จัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ 100% จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากสถานกรณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 ของพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่ยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564