บุคลากร

นางสาวปราณี อำพันธ์นคร

รายวิชาที่สอน: งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง,กลศาสตร์วิศวกรรม,ทฤษฎีโครงสร้าง,การออกแบบโครงสร้าง

นางสาวภาวินี พลนิกรณ์

รายวิชาที่สอน: งานประมาณราคาก่อสร้าง,กลศาสตร์วิศวกรรม,ทฤษฎีโครงสร้าง,การออกแบบโครงสร้าง

นางสาวเบญจวรรณ พ่วงสอน

รายวิชาที่สอน: การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์

นายวีรศักดิ์ แก้วประดับ

รายวิชาที่สอน: งานไม้,เครื่องจักรกลงานไม้ หุ่นจำลองโครงสร้าง

นายณัฐกร เพ็ชรมาก

รายวิชาที่สอน: งานปูน,วางผแนก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง,คอนกรีตเทคโนโลยี